Tungkol Sa Amin Tagalog — about us

Tungkol Sa Amin

Mayroong Pag-asa ang Buhay may-Asawang Walang Pag-asa

Ano ang dapat gawin ng asawang babae kapag sinabi sa kanya ng kanya asawang lalaki na “Iiwanan na kita” “Hind na kita mahal” “Mayroon na akong natagpuang iba” Ang marami ay bumibitaw at ang iba naman ay nagnanais maghiganti. Ang iba naman ay humahanap ng bagong makakasama sa buhay “upang ipakita sa kaniya” Bakit maraming asawang lalaki ang umaalis at iniiwan ang asawang babae at pamilya? 

Kapag ang asawang lalaki ay nagdesisyon na ito na ang oras na bumitaw, ano ang dapat gawin ng asawang babae?  Paano kung hindi siya interesado  na magbigay ng suporta o ari-arian.  Paano kung ang nais lamang ng asawang babae na manatiling buo ang kanya buhay may-asawa? Ano ang dapat niyang gawin?  Si Erin Thiele, ang bumuo ng Restore Ministries, natagpuan niya ang kaniyang sarili sa ganitong matinding kalagayan noong 1989.

Ang asawa ni Erin na si Dan, ay iniwan siya dahil sa ibang babae at sa kaniyang desperasyon siya ay naghanap ng tulong sa lahat ng “nakakaalam” at maraming pastor mula sa maraming dominasyon ang sumubok na mahikayat siya na ang kaniyang buhay may asawa ay walang pag-asa – Nang natagpuan niya ang kanyang Makapangyarihang Tagapayo at ang kanya Salita.  Malinaw niyang nakita na sinabi ng Panginoon na “Walang imposible sa Kanya” kahit sa kaniyang buhay may-asawa at kahit na ang kagustuhan ni Dan na iwanan siya. 

Sa pamamagitan ng mabuting pag-aaral ng Salita ng Diyos, ang Biblia, natagpuan niya ang daan – daang Pangako na nagpalawak sa kanyang pananampalataya na sa Panginoon lamang mabubuo muli ang kaniyang buhay may-asawa. 

At sa oras na ito sinabi niya sa kaniya, “Kung ito ay gagawin Ninyo para sa akin (Buuin muli ang aking buhay may-asawa) ,ang aking buong buhay ay itatalaga ko upang ipahayag sa buong mundo na Wala (Wala isa mang bagay) ang imposible sa Inyo.” 

Ang Panginoon ay matapat na binuo muli ang buhay may-asawa ni Erin at Dan pagkatapos ng dalawang taon pakikitahak na nagluklok sa “Lambak ng Anino ng kamatayan.” Diniborsyo siya ni Dan. Sa sinabi ni Erin “Ang ibig ng Panginoon sa atin ay ating tahakin ang lambak, at hindi mamuhay na lamang dito.” 

Ang testimonya ni Erin ay nagpapatunay na ang Diyos ay may kayang gumawa na buuin ang kahit kaninong buhay mag-asawa, lalo na ang sa iyo! 

“Ang Testimonya Kung Paano Nabuo ng Diyos and aming Buhay May-Asawa” sinulat in Dan Thiele 

Nais naming ibahagi ang testimonya ng pagbubuo n gaming buhay may-asawa sapagkat ang sabi ng bibliya sa  Pahayag 12:10-11 “Narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasalita sa langit. Sinabi nito: Dumating na ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang paghahari ng Diyos. Ang kapamahalaan ng kaniyang Mesiyas ay dumating sapagkat naihulog na nila ang sumasakdal sa ating mga kapatid. Siya iyong sumasakdal sa kanila sa harapan ng Diyos gabi at araw. 11Sila ay nilupig nila sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang mga patotoo. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.” 

Ang aming buhay may-asawa ay namatay na ngunit sa pamamagitan ng Kaniyang dugo na tumulo sa  krus ito ang nabigyan ng buhay. Ang aming pag-asa at panalangin ay harinawang ang aming testimonya ay makakatulong sa inyo o isang kakilala ninyo upang malabanan ang kasamaan. Ibinibigay namin ang luwalhati sa Diyos sa lahat ng kaniyang ginawa sa aming buhay. 

Noong Enero ,1989, iniwan ko si Erin para sa ibang babae. Subalit ang Panginoon ay nagbigay kay Erin ng pagmamahal at pagtitiis na manindigan para sa aming buhay mag-asawa. Sa gitna ng aming matinding pagsubok , si Erin ay naging bagong babae. Pinag-aralan niya ang Bibliya tungkol sa buhay mag-asawa at sinimulan niya na isagawa ang mga patakaran sa kaniyang buhay. Katulad ng mga kabataan na inihagis sa naglalablab na pugon , si Erin din ay nakawala sa mga bagay na gumagapos sa kaniyang buhay. Natagpuan niya ang sarili niya na naglalakad na may kasama , and kaniyang mahal na Panginoon. (tingnan and Daniel 3:25). 

Lahat, kahit na ang pinakamadangal na pastor sa aming siyudad, ay nagsabi kay Erin na walang pag-asa na labanan niya ang aking kagustuhan na iwanan siya at manatili na kasama ng ibang babae. Ngunit si Erin ay nakatagpo sa Salita ng Diyos na “walang imposible sa Diyos!” (Lukas 1 :37) 

Sa mga panahon na ito ay itinayo niya and Restore Ministries upang tumulong sa mga nagnanais na buuin and kanilang buhay may-asawa. 

Nagsimula siyang ibahagi sa bawat isa sa kanila ang mga kasulatan na ipinakita sa kaniya ng Diyos. Kaagad ay dumami ang mga babae na hindi na kayang matulungan na isa’t isa, kaya inumpisahan niya na makinilyahin ang mga kaugnayan sa Bibliya. Ang mga iba na dumating ay hindi pa nakakahawak ng Bibliya, kaya si Erin ay nagsimula na magmakinilya ng mga bersikulong buo at kinopya niya ito upang makapaghayag sa manga nasasaktan at mga babaeng naiwan. 

Subalit, habang tumutulong siya sa manga ibang babae, lalo ng nagiging masama and kanyang kalagayan. Ang naglalagablab na pugon ay lalo ng uminit noong idiniborsiyo ko si Erin sa Oktubre, 1990. Subalit and Diyos ang nagbigay kay Erin ng kapayapaan na kailangan niya upang hindi niya kalabanin o tumutol sa diborsiyo, at sa halip magtiwala sa kaniyang Panginoon. Patuloy si Erin na nagpapahayag sa mga ibang babae sa pamamaraan ng pagbabahagi ng Salita ng Diyos. Sinabi niya sa Diyos na kapag binuo Niya and kaniyang buhay may-asawa sa kaniyang pinakamamahal na tao, ako, itatalaga niya ang kaniyang buhay upang matulungan ang mga babae na nasa krisis ng buhay may-asawa. 

Subalit ang aming buhay mag-asawa ay isang milagro kung paano nabuo dahil, sa isang dahilan, ito ay ang kasunuran ni Erin na huwag kumuha ng abogado. Ang Diyos and siyang humango sa akin noong naalaman na kahit na ang huwes ang naghatol ng diborsiyo noong Okutbre 30, ang mga papeles na nasalansan ng abogado ay may kamilaan at ang diborsiyo ay dapat maitaob. Ito ay para sa akin, ay pinakaunang babala galling sa Diyos na Siya ay hahanguin ako sa mga lubid na nakagapos sa akin ng mangangalunya. Kung si Erin ay may abogado, ang diborsiyo ay hindi maiitaob. 

Subalit hindi ko alam na nagkaroon si Erin ng panaginip ng isang malaking kasalan pasimula ng sinabi sa kaniya ng Diyos na ang Diborsiyo ay matutuloy hanggang sa araw ng makapangyarihang kaligtasan (7 linggo at isang araw pagkatapos na iginawad ng huwes ang diborsiyo.) 
Si Erin na nagkaroon ng  “pag-asa laban sa lahat ng pag-asa” (Rom. 4:18), ay nakatanggap ng milagro noong Enero 29, 1991, 11.10 p.m. noong bumalik ako sa bahay sa kaniya at aming apat na anak. Ito ay pagkatapos ng pangangalunya at pagkatapos ng diborsiyo, mga dalawang taon pagkatapos na iniwan ko siya. 

Restore Ministries International 

Sa mahigit na limang taon, pinagpala kami ng Panginoon ng tatlo pang anak habang si Erin ay nagpatuloy na nagpapahayag sa mga ibang babae. Nagsimula kami sa internet noong Disyember 1999, nag-umpisa kaming magpahayag sa mga babae at lalaki sa buong Estados Unidos at buong mundo,  sa mga nagnanais na  buoin ang buhay mag-asawa kung ang asawa ay tumatanggi. 
Ang Diyos ay kayang gawin na gumaling at maligtas and buhay mag-asawa, lalo na ang sa iyo! Ang Salita ng Diyos ay maliwanag na nagtataglay ng katotohanan at kapangyarihan na magbago ng kalagayan na mukhang walng pag-asa.