Tagalog -should we offer rym free?

acrobat reader.gifKayo ay libreng mag-imprenta na kahit ilang kopya na nais ninyo at maaari ninyong ipamigay ang mga ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nakararanas ng problema sa kanilang buhay may-asawa. 
Kung makatanggap kayo ng mensahe na "error" kapag ilagitik sa itaas, kailangang i-download mo and Acrobat Reader

Ilagitik dito para mag-download ng 
Acrobat Reader

Kung hindi ninyo makuha and 
Acrobat Reader para tumakbo, paki-email kay Karen at malugod naming ipapadala sa inyo na nakakabit.