mga-libro Tagalog — books

Isang aklat para sa mga Babae

Librong libre na Basahin at Iimprenta!

Lahat ba ay nagsasabi sa iyo na ang iyong buhay may-asawa ay walang pag-asa? Ang Diyos ay makagagawa ng higit sa lahat para mabuo na muli ang iyong buhay may-asawa, lalo na ang SA IYO! Bakit IKAW ay magiging isang bilang sa diborsyo kung ang Salita ng Diyos ang naghahawak ng Kapangyarihan at Katutuhanan na makapagbabago ng IYONG parang walang pag-asang katayuan? Si Erin Thiele ang sumulat ng aklat para sa IYO habang nagpupunyagi siya na mabuo ang kaniyang buhay may-asawa. Iniwan siya ng kaniyang asawa para sa ibang babae at nagtuloy sa diborsyo. Sa kaniyang kawalang pagasa siya ay naghanap ng tulong. Lahat ng mg” bihasa” ay gustong paniwalain siya na ang kaniyang buhay may-asawa ay wala ng pagasa- pagkatapos ay natagpuan niya ang Dakilang Tagapayo at ang Kanyang Salita! Sa kanyang paglalapat ng mga prinsipyo ng Diyos, na isinulat ni Erin dito sa libro na ito, ang kanyang buhay may-asawa ay nabuo na muli at ito ay isang milagro noong 1991! Halika at sumama sa mga babae na naglapat ng mga prinsipyo nitong libro upang magtagumpay at hindi matalunan!   

Kabanata 1 : Aking Minamahal  

Kabanata 2 : Ang Magpapalayok at ang Luwad  

Kabanata 3 : Magkaroon ng Pananalig 

Kabanata 4 : Iba't Ibang Pagsubok  

Kabanata 5 : Ang Iyong Unang Pag-ibig  

Kabanata 6 : Babaeng Madaldal  

Kabanata 7 : Kabaitan sa Kanyang Salita  

Kabanata 8 : Mahihikayat ng Walang Paliwanag  

Kabanata 9 : Mayumi at Mahinhing Diwa  

Kabanata 10 : Naibabaling Niya Ang Isip  

Kabanata 11 : Nasusuklam Ako Sa Naghihiwalay  

Kabanata 12 : Humiling sa Diyos  

Kabanata 13 : Kahanga-hangang Tagapayo  

Kabanata 14 : Aliwin Sila  

Kabanata 15 : Mga Susi ng Langit  

Kabanata 16 : Ipagsanggalang  

Wakas