May MAS MARAMI pang Tulong! Tagalog —there is more help!


May MAS MARAMI pang Tulong!


Kami ay nag-aatubili sa oportunidad upang tulungan ka sa pamamagitan ng aming website. Bago pa yun, hayaan mong ipagdasal na kita ngayon pa lang…

“Mahal na Panginoon, patnubayan mo ang tanging kapatid kong ito sa kaguluhan sa kanyang buhay may-asawa. Maririnig niya ang Kanyang tinig at Siya ang laging kaalakbay niya upang ituro ang kanyang daraanan. (Isaias 30:21) 

“Palakasin Mo ang kanyang loob kapag nakita niya na nabubuwal sa kanyang harapan ang sanlibong tao at sa kanyang paligid ang bilang ng mga patay ay maging sampung libo; tulungan Mo siyang maunawaan na kapag sumunod siya sa Iyo, hindi ito mangyayari sa kanya. (Mga Awit 91:7). Ikubli mo siya sa ilalim ng iyong mapagkanlong na pakpak. 

“Tulungan Mo siya na matagpuan ang makitid na daan na humahantong sa buhay, ang masaganang buhay na iyong handog sa kanya at sa kanyang pamilya. Panginoon, ipinagdarasal ko ang isang testimonya kapag ang magulo at sirang buhay may-asawa na ito ay nalunasan at nabuong muli, na maari Mong gamitin para sa Iyong kaluwalhatian! Ibinibigay namin sa Iyo ang lahat na karangalan at kaluwalhatian, Amen.”