MAG-UUMPISA Tagalog —Crisis Corner

SAAN AKO MAG-UUMPISA?

crisis cornerPaano Ko Pamamahalaan ang Hapdi ng Kalooban na aking Nararanasan? 

Maraming tao ang humahanga kung papaano nabuo ang aking buhay may-asawa, lalo na kung naranasan nila ang hapdi ng pagtatakwil at/o pagtataksil. Maraming babae at lalaki na hindi maisipan na magpatawad ng kanilang asawa sa pangangalunya at maging taksil sa kanilang buhay mag-asawa. Ako, ang totoo ay hindi ko kaya na magawa and mga bagay na ito. Nagawa ko lamang na mapatawad and aking asawa at “makaraos” dahil sa aking relasyon sa aking   Panginoon at Tagapaglistas, Hesukristo. 

Isang Kapayapaan na Mahigit sa Lahat ng Kaalaman

Nang ako ay iniwan ni Dan, and aking asawa, ako ay kristiano na. Tinanggap ko na si Hesus na aking Tagapagligtas noong ako ay pitong taon. Subalit, hindi ko pa siya ginawang Panginoon s aking buhay. Kung ito and iyong kalagayan, o kung hindi ka pa nagkaroon ng relasyong personal sa Panginoong Hesukristo, ito ang talikdang oras para ibigay mo ang iyong pagkatiwala. 

Ano and mas mahalaga kaysa sa buhay mag-asawa ngayon ay and iyong kalagayang espiritwal. Ito ay para sa akin at para sa iyo. Dapat kang maligtas; dapat kang maging kanyang anak upang manalo ka ng tunay sa labanang espiritwal. Kung and iyong buhay may-asawa ay namatay na (ang diborsyo ay nangyari na) o kaya ay nasa malaking krisis , hindi mo ito kakayanang mag-isa. 

Ang ministro ay pinatatag para maging tagaturo sa iyo, ipagdasal ka at kaabay mo sa pagdadasal. Subalit ang kailangan mo talaga ay Isa na nakakaalam ng iyong kinabukasan at makapagbabago ng iyong takbo ng buhay. Siya ay makapagbabago ng puso ng iyong asawa. Siya ay mangagawil sa iyo kung walang iba na nasa paligid mo. Sasabihin ko ang totoo na kahit ako ay nakaranas ng pinakasamang sandali sa buhay ko, ako ay may kapayapaan na mahigit sa lahat ng kaalaman. Hindi ko maintindihan kung bakit mayroon akong kapayapaan at ang iba na nakaalam ng aking kalagayan ay hindi maintindihan kung paano ako nagkaroon ng mapanatag na kalooban at masayang kaharapan. 

Siguro ay mayroong oras na naisipan mong magdasal ngunit hindi mo alam kung paano. Sasabihin ko sa iyo na ito ay kasindali ng pagsasalita sa Diyos ngayon. 

Sabihin mo lamang sa Diyos sa iyong sariling salita na kailangan mo Siya, ngayon. Para tulungan ka. Kung hindi mo alam na mayroong Diyos, sabihin mo sa Diyos na ipakita Niya sa iyo na Siya ay tunay .Ibigay mo and buhay mo sa Kaniya, and buhay na magulo, at sabihin mo sa Panginoon na baguhin Niya ito. Sabihin mo sa Kaniya na gagawin mo kung anumang hilingin Niya, sapagkat Siya na ang iyong Panginoon . Hingin mo na iligtas ka Niya sa iyong kalagayan at sa walang hanggang impiyerno na naghihintay sa mga ayaw tumaggap ng Kanyang handog na walang hanggang buhay. Magpasalamat ka sa kanyang kamatayang sa krus, and dugo na tumulo para sa iyo at and Kanyang pagbubuhay na muli. Ngayon ang Panginoon ay laging nasasa iyo and ikaw ay magpapalipas ng walang hanggang buhay sa Langit. 

"Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kinakailangang ipanganak kang muli...Tumugon si Jesus at sinabi sa kaniya: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos." John 3:7, 3 

"Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin: Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Mateo 7:21 

Ngayon na ginawa mo ang desisyong marabilyosa, importante na ikaw ay magkaroon ng simbahan na makakapag-disipulo sa iyo ng mga landas ng Panginon upang matatag ang magandang relasyon sa Kanya. Mahirap humanap ng simbahan na maiintindihan and iyong pagnanasa na mabuo and iyong buhay may-asawa. 

Ang pangalan ng simbahan o domination ng simbahan ay hindi importante pero and mahalaga ay ito ay base sa Biblia. Kung itanong mo sa pastor kung ano ang paniniwala niya at ng kanyang simbahan , at ito ay kapareho ng aming pagpapahayag ng pananampalataya “What we Believe” na basahin mo sa ibaba ito ay masasabi na simbahang ito ay makakatulong sa iyong paglalakad kasama ng Panginoon at ng kanyang salita. 

Ano and aming Paniniwala:

Na si Hesukristo ay Siya lamang ang Tanging Anak ng buhay na Diyos. Kami ay naniniwala na si Hesukristo ay ipinanganak ng birhen Maria, nabuhay na walang pagkakasala, namatay ka krus na kabayaran ng ating mga pagkakasala. Siya’y nabuhay sa pakatlo araw, umakyat sa langit, umupo sa kanang kamay ng Ama at isang araw ay babalik na muli. Aming kinikilala at naniniwala na and Biblia ay siyang lubos at walang kamaliang Salita ng Diyos. 

Sa Rom. 10:9-10 ang sabi ay”Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. 10Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging-matuwid. Sa pamamagitan ng bibig ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan.” Kung ipinalangin mo na tanggapin ang Panginoon sa unang beses sa iyong buhay, at nais mong ipahayag ito “ sa pamamgitan ng bibig” , nais naming makarinig sa iyo. 

Sa Santiago 5:16 and sabi ay,”Ipahayag ninyo ang inyong mga pagsalangsang sa isa't isa. Manalangin kayo para sa isa't isa, upang gumaling kayo. Ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. ” Kung ipinalangin mo na tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay, at nais mong ipahayag ang iyong pagsalngsang o kasalanan na naghahadlng sa iyong mataos na paglakad kasama ng Panginoon , inaanyayahan ka naming sumulat ng e-mail.