Pag-Asa Tagalog —hope at last


May-Asawa sa Internet! 

Ang Iyo Bang Buhay May-Asawa Ay Magulo?
Walang Pag-Asa? O Nauwi sa Paghihiwalay?
Sa Wakas May Pag-Asa Na!
 

 
Matagal ka na bang naghahanap sa Internet ng makatutulong sa iyong buhay may-asawa? Hindi aksidente o isang pagkakataon na ikaw ay nasa website na ito. Inakay ka ng Diyos sa Restore Ministries, na isang Marriage Restoration Ministry para sa mga buhay may-asawa na tila wala nang pag-asa!

Narinig ng Diyos ang iyong paghingi ng tulong sa mga paghihirap at hinagpis sa iyong buhay may-asawa. Itinakda ng Panginoon ang Banal na Tipanan na ito upang bigyan ka ng pag-asa na kailangang-kailangan mo ngayon! 

Batid at nauunawaan namin ang iyong kinakaharap o pinagdaraanan ngayon dahil kami, at ang iba pang humingi ng tulong sa aming ministro, ay mayroon nang buong buhay may-asawa at pamilya! Kahit ano pa ang sabihin ng iba sa iyo, ang iyong buhay may-asawa ay may pag-asa pa! Alam namin, matapos ang labin-dalawang taon ng ministro, na ang Diyos ay kayang buoin at ayusin ang anumang buhay may-asawa, lalo na ang sa iyo! 

Kung may nagsabi na sa iyo na ang iyong buhay may-asawa ay wala nang pag-asa o kung wala ang tulong ng iyong asawa, ang iyong buhay may-asawa ay hindi maaayos o mabubuong muli—iyan ay hindi totoo. Ang aming mga buhay may-asawa ay nabuo pagkatapos ng pakikiapid o pagkatapos ng diborsyo o paghihiwalay! Maraming pahina sa website na ito at sa aming aklat ang pipilitin namin na maisalin sa inyong mga salita o lengwahe. 

Paano naayos o nabuong muli ang kanilang buhay may-asawa at pamilya? Alamin sa pamamagitan sa pagbabasa ng aklat na ito. Aming ilalathala ito, kabanata bawat kabanata habang ito ay nasasalin sa inyong lengwahe. Paki-email lamang ang inyong pangalan at aming ipapaalam ang link na ipapadala sa inyo. 

Kayo ay libreng mag-imprenta na kahit ilang kopya na nais ninyo at maaari ninyong ipamigay ang mga ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nakararanas ng problema sa kanilang buhay may-asawa. 

Ang pagbubuo ay “makipot na daan”—tumingin ka sa paligid mo, maraming mga buhay mag-asawa na natatapos sa paghihiwalay o diborsyo, kaya ang Kasamahan ng Pagbubuo ay iginuhit para sa iyo!

 

SAAN AKO MAG-UUMPISA?

 
 

 

 


 

 Mayroong Pag-asa ang Buhay may-Asawang Walang Pag-asa